Nordic Morningin yritysvastuuraportointi noudattaa Suomen valtion omistamien listaamattomien yhtiöiden yritysvastuun raportointimallia (Valtioneuvoston periaatepäätös omistajapolitiikasta 3.11.2011, Liite 3) ja kansainvälisen Global Reporting Initiativen (GRI) ohjeistoa. Raporttia ei ole varmennettu. Olemme itse arvioineet, että raportointi vastaa GRI:n G4-ohjeiston peruslaajuutta (core).

Vertailu GRI-suositukseen 2015

GRI-indikaattoriGRI:n sisältöKommentti
 
Strategia ja analyysi
G4-1 Toimitusjohtajan katsaus
G4-2

Keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet
Strategia
Tilinpäätöstiedote
Yritysvastuuohjelma

Tilinpäätöstiedote: Riskienhallinta ja yritysvastuu

Organisaation taustakuvaus:
Strategia
G4-3

Organisaation nimi

Strategia: Nordic Morning lyhyesti
G4-4 Tärkeimmät tavaramerkit/brändit sekä tuotteet ja palvelut Strategia: Nordic Morning lyhyesti
G4-5 Organisaation pääkonttorin sijainti Kuninkaantammenkierto 3, Helsinki
G4-6 Toimintamaiden lukumäärä ja maantieteellinen sijainti Strategia: Nordic Morning lyhyesti
G4-7 Organisaation omistusrakenne ja yhtiömuoto
Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä
G4-8

Markkina-alueet

Strategia: Nordic Morning lyhyesti
G4-9 Raportoivan organisaation koko
Talousinfo
Tilinpäätöstiedote

G4-10 Henkilöstön määrä työsuhteen ja työsopimuksen mukaan, alueellisesti ja sukupuolen mukaan jaoteltuna Vakituiset työntekijät: Suomi 271, Ruotsi 446, Ukraina 20
Väliaikaiset työntekijät: Suomi 16, Ruotsi 7
G4-11

Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstö

Suomi 59 %, Ruotsi 62 %, Ukraina 0 %
G4-12

Organisaation toimitusketju
Ympäristövastuu

Tunnistettu kehityskohteeksi
G4-13

Merkittävät muutokset organisaation koossa, rakenteessa tai omistuksessa raportointikaudella
Strategia
Tilinpäätöstiedote
Liiketoiminta

Tilinpäätöstiedote: Nordic Morning -konserni ja muutokset konsernirakenteessa 
G4-14

Varovaisuuden periaatteen soveltaminen
Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä
Riskienhallinta

Varovaisuuden periaate sisältyy EU:n ympäristölainsäädäntöön ja se otetaan huomioon Nordic Morningin toiminnassa.  
G4-15

Organisaation hyväksymät tai edistämät ulkopuolisten toimijoiden periaatteet tai aloitteet
Jäsenyydet ja serfikaatit

 
G4-16

Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa
Jäsenydet ja sertifikaatit

 

Tunnistetut olennaiset näkökohdat ja laskentarajat:
Yritysvastuu
G4-17

Konsernin laskentaraja

Yritysvastuu: Raportointi
G4-18

Raportin sisällön määrittely 

Yritysvastuuohjelma: Olennaisuusarvio, Raportointi
G4-19

Olennaiset näkökohdat

Yritysvastuuohjelma: Olennaisuusarvio, Olennaiset näkökohdat ja laskentaraja
G4-20
Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat organisaation sisällä
 
Yritysvastuuohjelma: Olennaisuusarvio, Olennaiset näkökohdat ja laskentaraja
G4-21 Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat organisaation ulkopuolella Yritysvastuuohjelma: Olennaisuusarvio, Olennaiset näkökohdat ja laskentaraja
G4-22 Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa Ei muutoksia
G4-23 Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja näkökohtien laskentarajoissa Ei olennaisia muutoksia

Sidosryhmävuorovaikutus:
Yritysvastuuohjelma
G4-24 Organisaation sidosryhmät
Yritysvastuuohjelma: Sidosryhmät
G4-25 Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet
Yritysvastuuohjelma: Sidosryhmät
G4-26 Sidosryhmätoiminnan periaatteet
Yritysvastuuohjelma: Sidosryhmät
G4-27 Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja huolenaiheet Tunnistettu kehittämiskohteeksi

Raportin kuvaus:
Yritysvastuu
G4-28 Raportointijakso Yritysvastuu: Raportointi
G4-29 Edellisen raportin päiväys Yritysvastuu: Raportointi
G4-30 Raportin julkaisutiheys Yritysvastuu: Raportointi
G4-31 Yhteystiedot, josta voi tilata raportin ja kysyä siihen liittyviä lisätietoja Yritysvastuu: Raportointi
G4-32 GRI-sisältövertailu  
G4-33 Lähestymistapa ulkoiseen varmennukseen  

Hallinto

Hallintorakenne ja kokoonpano Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä

G4-34 Hallintorakenne ja valiokunnat 
G4-35 Vastuunjako Yritysvastuu: Hallinnointi
G4-36 Vastuuhenkilöt Yritysvastuu: Hallinnointi
G4-38 Hallituksen kokoonpano
Hallitus
G4-39 Hallituksen puheenjohtajan asema Hallitus
G4-40 Hallituksen valinta 
G4-41

Eturistiriitojen välttäminen

Hallituksen rooli organisaation tarkoituksen, arvojen ja strategian määrittelyssä Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä Yritysvastuu

G4-42 Hallituksen rooli organisaation tarkoituksen, arvojen ja strategian määrittelyssä
 

Hallituksen pätevyyden ja suorituksen arviointi Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä Hallitus

G4-43

Hallituksen pätevyys

G4-44

Hallituksen suorituksen arviointi

 

Hallituksen rooli riskien hallinnassa Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä  Yritysvastuu

G4-45

Hallituksen rooli riskien tunnistamisessa ja hallinnassa

G4-47 Riskiarvioiden frekvenssi

Palkitseminen ja kannusteet Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä Sosiaalinen vastuu

G4-51

Hallituksen ja ylimmän johdon palkitseminen 

G4-52 Palkitsemisjärjestelmät

Liiketoiminnan eettisyys Eettiset toimintaohjeet Yritysvastuu
G4-56

Arvot ja liiketoimintaperiaatteet

G4-57 Toiminnan eettisyyteen ja lainmukaisuuteen liittyvä neuvonanto
G4-58 Epäiltyjen väärinkäytösten ilmoittaminen Yritysvastuu: Hallinnointi

Johtamistavan kuvaus
Yleinen johtamistavan kuvaus DMA
Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä
Yritysvastuuohjelma

Taloudellinen vastuu 

Näkökohta: Taloudelliset tulokset Taloudellinen vastuu

G4-EC1 Taloudellisen lisäarvon luominen ja jakautuminen sidosryhmien kesken
G4-EC2 Ilmastonmuutoksen aiheuttamat taloudelliset vaikutukset ja riskit ja mahdollisuudet liittyen organisaation toimintaan
Yritysvastuu
Ympäristövastuu
G4-EC3

Eläkesitoumusten kattavuus
Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä
Tilinpäätös

 
G4-EC4 Valtiolta saadut avustukset Ei saatu tukea valtiolta raportointikaudella.

Ympäristövastuu

Näkökohta: Materiaalit Ympäristövastuu

G4-EN1 Materiaalien käyttö painon tai määrän mukaan
 
G4-EN2 Kierrätysmateriaalien käyttö 2015: pakkauslaatikot 58 tonnia ja kierrätyspaperi 8 tonnia.

Näkökohta: Energia Ympäristövastuu

G4-EN3 Organisaation oma energian kulutus
 
G4-EN4 Organisaation ulkopuolinen energian kulutus  Polttoaineiden kulutus osana hiilijalanjälkilaskentaa.
G4-EN5 Energiaintensiteetti

Energian kulutus tuotantolaitoksissa 2015: 
0,37 MWh/tEUR; 2,7 MWh/paperitonni

G4-EN6 Energiankulutuksen vähentäminen

Edita Prima Oy:ssä on toteutettu seuraavat energiatehokkuutta lisäävät toimenpiteet:
- 2014 tuotannon paineilmakompressori vaihdettiin energiatehokkaampaan. Energian säästö n. 175 MWh/v.
- 2014 toimistojen valaistus muutettiin LED-valaisimiin. Energian säästö n. 90 MWh/v.
- 2011 tehdassalin valaistusjärjestelmä uusittiin. Energian säästö n. 900 MWh/v.

G4-EN7 Vähennykset tuotteiden ja palveluiden energiatarpeessa
Aloitteet listattu kohdassa "Näin pienennämme hiilijalanjälkeä". Ei raportoitu vähennyksiä energian tarpeessa.

Näkökohta: Vesi Ympäristövastuu

G4-EN8 Kokonaisvedenotto vesilähteittäin  

Näkökohta: Luonnon monimuotoisuus Ympäristövastuu

G4-EN12 Organisaation toiminnan, tuotteiden ja palvelujen vaikutus luonnon monimuotoisuuteen luonnonsuojelualueilla tai luonnon monimuotoisuuden kannalta rikkailla alueilla Ylläpidetään due dilligence -järjestelmää puukuidun alkuperän selvittämiseksi

Näkökohta: Päästöt Ympäristövastuu

G4-EN15 Suorat kasvihuonekaasujen päästöt (scope 1)
G4-EN16 Epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt (scope 2)
G4-EN17 Muut epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt (scope 3)
G4-EN18 Kasvihuonekaasujen päästöintensiteetti

Kasvihuonekaasupäästöt/liikevaihto
2014: 8,9 ton CO2/milj. euroa
2015: 8,4 ton CO2/milj. euroa

Kasvihuonekaasupäästöt/henkilö
2014: 1,5 ton CO2/henkilö
2015: 1,4 ton CO2/henkilö
 

G4-EN19 Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen Konsernissa on toteutettu seuraavat kasvihuonekaasuja vähentävät toimenpiteet:
- 2009 Edita Prima siirtyi käyttämään yksinomaan uusiutuvista energialähteistä tuotettua sähköä. Laskennalliset CO2-päästöt vähenivät yli 1900 tonnia/v.
- 2012 Edita Prima ja Edita Publishing siirtyivät käyttämään ilmastokompensoituja kuljetuspalveluja. Laskennalliset CO2-päästöt vähenivät yli 100 tonnia/v.

Näkökohta: Jätevedet ja jätteet Ympäristövastuu

G4-EN23 Jätteiden kokonaismäärä jaoteltuna jätelajeittain ja käsittelymenetelmän mukaan  

Näkökohta: Tuotteet ja palvelut Ympäristövastuu

G4-EN27 Tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutusten vähentämistoimenpiteiden laajuus  

Näkökohta: Määräystenmukaisuus

G4-EN29 Merkittävien ympäristölainsäädännön ja -säännösten rikkomiseen liittyvien sakkojen rahamääräinen arvo sekä ei-rahallisten sanktioiden lukumäärä Ei sakkoja tai sanktioita raportointikaudella.

Näkökohta: Kuljetukset Ympäristövastuu

G4-EN30 Tuotteiden ja materiaalien kuljetuksesta sekä työmatkoista aiheutuneet merkittävät ympäristövaikutukset Hiilijalanjälkilaskelmaan sisältyy CO2-päästöt kuljetuksista.


Sosiaalinen vastuu
Sosiaalisen vastuun GRI-liite
 
Henkilöstö ja työolosuhteet

Näkökohta: Työllistäminen Sosiaalinen vastuu Sosiaalisen vastuun GRI-liite

G4-LA1 Uuden palkatun henkilöstö kokonaismäärä ja osuus sekä henkilöstövahvuus jaoteltuna ikäryhmittäin, sukupuolen mukaan ja alueittain

Rekrytoituja: Suomi 52, Ruotsi 66, Ukraina 4.
Työsuhde päättyi työntekijän aloitteesta: Suomi 26, Ruotsi 58, Ukraina 6.
Työsuhde päättyi uudelleenjärjestelyjen seurauksena: Suomi 39, Ruotsi 28, Ukraina 0.
Vaihtuvuuden kokonaismäärä: Suomi-0,1, Ruotsi 0,61, Ukraina 0,08.
Lähteneiden sukupuolijakauma maittain (%):
Suomi: miehiä 57 %, naisia 43 %
Ruotsi: miehiä 52 %, naisia 48 %,
Ukraina: miehiä 83%, naisia 17%.

G4-LA2 Uuden palkatun henkilöstön kokonaismäärä ja osuus sekä henkilöstön vaihtuvuus jaoteltuna ikäryhmittäin, sukupuolen mukaan ja alueittain

Kaikki kokopäiväisten vakituisten työntekijöiden edut tarjotaan myös määräaikaisille tai osa-aikaisille työntekijöille kaikissa toimipaikoissa.

Näkökohta: Henkilöstön ja työnantajan väliset suhteet Sosiaalinen vastuu Sosiaalisen vastuun GRI-liite

G4-LA4 Uudelleenjärjestelytilanteissa noudatettava vähimmäisilmoitusaika ja sen sisältyminen kollektiivisiin työehtosopimuksiin

Ruotsi: 2 kk, jos enintään 25 työntekijää saatetaan irtisanoa, 4 kk, jos 26-100 työntekijää saatetaan irtisanoa, 6 kk, jos yli 100 työntekijää saatetaan irtisanoa.

Suomi: työnantajan täytyy lähettää työntekijöiden edustajille vähintää 5 pv aikaisemmin kirjallinen kutsu neuvotteluun aina, kun jokin suunniteltu organisatorinen muutos vaikuttaa suoraan työntekijöiden työhön. Mikäli muutos voi johtaa alle 10 työntekijän irtisanomiseen, neuvotteluaika on 2 viikkoa. Mikäli muutos voi johtaa yli 9 työntekijän irtisanomiseen, neuvotteluaika on 6 viikkoa.

Näkökohta: Työterveys ja -turvallisuus Sosiaalinen vastuu Sosiaalisen vastuun GRI-liite

G4-LA5 Osuus kokonaistyövoimasta, joka on edustettuna virallisissa henkilöstön ja johdon yhteisissä työterveyttä ja -turvallisuutta valvovissa ja neuvoa-antavissa toimikunnissa Kaikissa yhtiössä on toimivat työsuojelutoimikunnat, joissa henkilöstönedustajien osuus on alle 25 % kokonaishenkilöstön määrästä.
G4-LA6 Tapaturmatyypit, tapaturmataajuus, ammattitautitaajuus, menetetyt työpäivät, poissaolot ja työhön liittyvät kuolemantapaukset jaotteluna alueittain ja sukupuolen mukaan

Työtapaturmien määrä: Ruotsi 2, Suomi 5
LTIF1 (lost time injury frequency up to 1 day): Ruotsi 0, Suomi 0
LTIF3 (lost time injury frequency up to 3 days): Ruotsi 0, Suomi 10,22


G4-LA7 Työntekijät, jotka työskentelevät työtehtävissä, joissa on suuri esiintymistiheys ja riski tietyille sairauksille

Painokoneiden kanssa työskentelevillä on suurempi työtapaturmariski tai riski sairastua ammattitautiin. Tällaisissa työtehtävissä toimivia työntekijöitä Suomessa on 78 ja Ruotsissa 58.

Näkökohta: Koulutus Sosiaalinen vastuu  Sosiaalisen vastuun GRI-liite

G4-LA9 Keskimääräiset koulutustunnit vuodessa henkilöä kohden jaoteltuna sukupuolen mukaan ja henkilöstöryhmittäin

Suomi 7, Ruotsi 27, Ukraina 63, konserni 21

G4-LA10 Osaamisen kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyvät ohjelmat, jotka tukevat henkilöstön jatkuvaa työllisyyttä ja antavat tukea työsuhteen päättymistilanteissa
 
G4-LA11 Säännöllisten suoritusarviointien ja kehityskeskustelujen piirissä olevan henkilöstön osuus 67,6 % konsernin koko henkilöstöstä oli käynyt kehityskeskustelun viimeisen 12 kuukauden aikana

Näkökohta: Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet

G4-LA12

Organisaation hallintoelinten kokoonpano ja henkilöstön jakauma henkilöstöryhmittäin jaoteltuna sukupuolen, ikäryhmän, vähemmistöryhmän ja muiden monimuotoisuuteen liittyvien tekijöiden mukaisesti
Sosiaalinen vastuu

Sukupuolijakauma, hallintoelimet:
Johtoryhmä: 4 miestä, 4 naista. 50% jäsenistä on naisia. Ikä vaihtelee 43-58 vuoden välillä, keski-ikä 48.5 vuotta.
Hallitus: 2 miestä, 4 naista. 66% jäsenistä on naisia. Ikä vaihtelee 43-57 vuoden välillä, keski-ikä 49.3 vuotta.


 

 
Yhteiskunta 

Näkökohta: Lahjonta ja korruption vastaisuus Eettiset toimintaohjeet

G4-SO4 Korruption vastaisiin politiikkoihin ja menettelytapoihin liittyvä kommunikointi ja koulutus