Adding value for clients, and the world

YRITYSVASTUU

Lisäarvoa sidosryhmille

Tuotamme taloudellista lisäarvoa ensisijaisesti henkilöstölle, asiakkaille ja omistajalle. Tärkeitä sidosryhmiä ovat myös yhteistyökumppanit, rahoittajat sekä valtiot ja kunnat, joissa toimimme.

Vuonna 2015 tuotimme taloudellista lisäarvoa sidosryhmille yhteensä 55,5 milj. euroa (58,0). Suurin osa, 50,6 milj. euroa (45,7), kohdistui henkilöstölle palkkoina, eläkkeinä ja sosiaalikuluina. Omistajalle jaettiin osinkoa 2,0 milj. euroa (1,5).

Tuotteita ja palveluita myimme asiakkaille 108,1 milj. eurolla (114,6), ja ostimme yhteistyökumppaneilta 52,5 milj. eurolla (56,6).

Taloudellinen vastuu »

Innostusta ja onnistumisia

HR-toimintamme ydintehtävä on tukea, innostaa ja auttaa Nordic Morning -konsernin työntekijöitä onnistumaan työssään. 

HR-strategiamme kulmakivet ovat oppiminen ja kehittyminen, johtaminen ja innostuksen kulttuuri.

Keväällä 2015 lanseerasimme sosiaalisen HEIMO-pelin, jolla rakennamme sisäistä yhteistyötä ja vahvistamme yhteenkuuluvuutta. HEIMO voitti konsernin Innovation Awards -kilpailun ja pääsi shortlistalle European Digital Communication Awardsissa.

Sosiaalinen vastuu »

Ympäristön hyväksi

Vähennämme omaa ja asiakkaidemme ympäristökuormitusta panostamalla ympäristövastuullisiin toimintoihin, tuotteisiin ja palveluihin sekä henkilöstön ympäristötietoisuuden lisäämiseen.

Helsingin ja Tukholman pääkonttorit sekä Edita Publishingin, Klikkicomin ja Ottobonin Helsingin toimistot ovat Green Office -järjestelmän piirissä. 

Konsernin tuotantolaitokset Helsingissä ja Falunissa ovat ISO1400-sertifioituja, joutsenmerkittyjä ja ilmastoneutraaleja. Niillä on myös paperin alkuperämerkkien käyttöoikeus.

Ympäristövastuu »

Vastuullista asiakastiedon käyttöä

Mobiliiteknologia mahdollistaa ihmisten jäljitettävyyden ja monenlaisten käyttäjätietojen keräämisen. Miten näitä tietoja hyödynnetään markkinoinnissa vastuullisesti ja asiakaslähtöisesti? Lue Seedin Jesse Sandqvistin ajatuksia luottamuksesta ja lojaliteetista markkinoinnissa.

Lue lisää »

Kilpailuetuna yhteistyö

“Vaikka jokin palvelu olisi omassa kategoriassaan huippua, yksin se ei jatkuvassa muutoksessa riitä.” Toimitusjohtaja Timo Lepistö kertoo, miten Nordic Morningissa on rakennettu yhteistyötä yli yhtiörajojen.

Lue lisää »

Valtio-omisteisilta yhtiöiltä odotetaan hyvää tulosta ja esimerkillistä vastuullisuutta

Nordic Morningin hallituksen jäsen, finanssineuvos Petri Vihervuori valtioneuvoston omistajaohjausosastolta taustoittaa valtion omistajaohjauksen tavoitteita: ”Vastuullinen toiminta tukee yhtiön tuloskehitystä, mikä kasvattaa omistaja-arvoa”.

Lue lisää »

Toimintatavat tutuiksi pelaamalla

Nordic Morningissa pelataan konsernin toimintatapoja tutuiksi. Tehtäviä, videoita, koukkuja ja kilpailua. Ei power point –sulkeisia vaan jakamista ja innostavaa oppimista.

Lue lisää »

Tukea työlle Itämeren hyväksi

Itämeri on kaikkien meidän Suomen ja Ruotsin Nordic Morningilla työskentelevien ”kotimeri”. Nordic Morning tuki John Nurmisen Säätiötä ja sen Puhdas Itämeri -hankkeita vuonna 2015.

Lue lisää »

Muutoskyky ja joustavuus voimavarana

Nordic Morningissa tutkitaan, miten konsernin, yhtiöiden ja yksiöiden muutoskyvykkyyttä voitaisiin vahvistaa valmennuksen keinoin.

Lue lisää »

Ekotehokas konesalikumppani

Nordic Morningin konesalikumppani Ficolo Oy pyörittää koneitaan tuulen voimalla. Energiatehokkuuden ja ympäristötoimenpiteiden painoarvo on muutenkin nousussa palvelinkeskusten toiminnassa.

Lue lisää »

Tukea nuorten projekteille

Olemme jatkaneet yhteistyötä Mahis-ohjelman kanssa ja tukeneet seitsemää eri nuorisotyöprojektia vuoden 2015 aikana.

Lue lisää »

Yritysvastuuohjelma

Arvomme, uudistaminen, kunnioitus ja vastuullisuus, tukevat konserninstrategiaan tiiviisti integroitua yritysvastuuohjelmaa.

 

Nordic Morningin yritysvastuuohjelma »

GRI-vertailu » 

Riskienhallinta

Ihmiset

Nordic Morning -konsernin olennaiset, muut kuin taloudelliset riskit liittyvät henkilöstöön. Tällaisia riskejä ovat:

  • Avainhenkilöiden, johtajien, asiantuntijoiden tai läheisesti avainasiakkaiden kanssa työskentelevien henkilöiden lähteminen yrityksen palveluksesta.
  • Pätevien työntekijöiden rekrytoinnin haasteet, erityisesti viestinnän eri alojen asiantuntijoiden ja liiketoiminnan kehittämiseen kykenevien johtajien rekrytointi.
  • Epäonnistuminen avainhenkilöiden sitouttamisessa.
  • Painotuotannon työtapaturmariskit, kuten onnettomuudet, kemialliset vuodot tai tulipalot tuotantolaitoksissa.

Hallitsemme henkilöstöön liittyviä riskejä noudattamalla hyvää henkilöstöpolitiikkaa. Panostamme työntekijöiden viihtymiseen ja kehittämiseen sekä hyvään johtajuuteen. Kiinnitämme huomiota työntekijöiden sitouttamiseen ja rekrytointiin. Ylläpidämme mahdollisimman avointa tiedonkulkua ja edistämme työntekijöiden osallistumista liiketoiminnan kehittämiseen.

Ympäristö

Tulipalo tai kemiallinen vuoto Nordic Morningin tuotantolaitoksessa voi vahingoittaa lähiympäristöä. Muut ympäristöriskimme arvioimme vähäisiksi. Ympäristöriskejä hallitaan pääasiassa erilaisten ympäristöjohtamisjärjestelmien avulla, kuten esimerkiksi noudattamalla ISO14001-standardia. Nordic Morningin tuotantolaitokset noudattavat ympäristöjohtamisjärjestelmissä määriteltyjä toimintatapoja mahdollisten ympäristölle vaarallisten tilanteiden ja onnettomuuksien tunnistamiseksi ja ennalta ehkäisemiseksi.

Auktorisoidut kolmannet tahot tarkastavat järjestelmien noudattamisen vuosittain. Nordic Morningin yritykset arvioivat ja testaavat säännöllisesti hätätilavalmiutensa ja toimintatapansa hätätilanteissa.

Ilmastonmuutos

Ilmastonmuutos ei ole merkittävä riski Nordic Morningin liiketoiminnalle lähitulevaisuudessa, sillä sen vaikutukset ovat olleet vähäisempiä pääasiallisella markkina-alueellamme Pohjoismaissa kuin muualla maailmassa. Ilmastonmuutoksen torjuminen on kuitenkin otettu huomioon yritysvastuuohjelmassamme, sillä ilmastonmuutos on suurin yksittäinen uhka kestävälle kehitykselle maailmanlaajuisesti.

Olemme onnistuneet vähentämään ilmastovaikutustamme merkittävästi vuodesta 2008 lähtien, jolloin aloimme selvittää vaikutustamme ilmastonmuutokseen. Vuonna 2009 ryhdyimme toimenpiteisiin hiilidioksidipäästöjemme vähentämiseksi ja aloimme kompensoida osan päästöistä. Lisätietoa

Riskien arviointi

Konsernin johto on vastuussa yritysvastuuseen liittyvien riskien hallinnasta ja niihin reagoimisesta. Nordic Morningin hallitus on hyväksynyt johdon käyttämät riskienhallintamenetelmät. Johdon tehtävänä on arvioida riskien todennäköisyys ja merkitys. Myös konsernin hallitus seuraa ja arvioi merkittäviksi luokiteltuja riskejä.

Hallinnointi

Nordic Morningissa yritysvastuuta johtaa toimitusjohtaja. Konsernin viestintäjohtaja vastaa yritysvastuun kehittämisestä, viestinnästä ja raportoinnista yhdessä CRI-työryhmän (Corporate Responsibility Initiative) kanssa, johon kuuluvat edustajat taloushallinnosta, henkilöstöhallinnosta ja pohjoismaisesta ympäristövastuutyöryhmästä. Viestintäjohtaja raportoi CRI-työryhmän toiminnasta Nordic Morningin toimitusjohtajalle ja konsernin johtoryhmälle.

Nordic Morningin yritysvastuu perustuu tunnustettuihin menettelytapoihin ja ohjeisiin. Noudatamme kansainvälisten eettisten standardien, kuten YK:n Global Compact -ohjelman ja iso 14001 -ympäristöjohtamisstandardin periaatteita. Raportointimme vastaa Suomen valtionyhtiöiden yritysvastuuraportoinnille vuonna 2011 annettuja suosituksia ja verojalanjäljen osalta vuonna 2014 annettuja ohjeita.

Arvot

Nordic Morningin arvot, uudistaminen, kunnioitus ja vastuullisuus ohjaavat toimintaamme suhteessa toimintaympäristöömme ja sidosryhmiimme konsernin kaikilla tasoilla.

Liiketoiminnan ja toimintatapojen jatkuva uudistaminen on meille olennaisen tärkeää, koska toimimme nopeasti muuttuvalla viestinnän alalla.

Kunnioitus merkitsee ennen muuta työtovereiden, asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja kenen tahansa muun kohtaamamme ihmisen, hänen työnsä ja osaamisensa kunnioittamista.

Nordic Morningin hallituksen ja sen valiokuntien sekä konsernin johdon ensisijaisena tavoitteena on harjoittaa vastuullista liiketoimintaa. Noudatamme lakia ja olemme avoimia ja läpinäkyviä kertoessamme liiketoiminnastamme.

Raportointi

Nordic Morning pyrkii konsernin hallinnoinnissa ja raportoinnissa rehellisyyteen, läpinäkyvyyteen ja luotettavuuteen. Kerromme esimerkiksi toimitusjohtajan ja muun ylemmän johdon palkitsemisen perusteet.

Ulkopuolisten tahojen tarkastukset ja selvitykset auttavat ylläpitämään avoimuutta. Nordic Morningin tuotantoyritykset julkaisevat vuosittain ympäristöraportit ja viranomaisille tarkoitetut raportit.

Osallistumme vapaaehtoisesti useisiin ympäristöohjelmiin, jotka edellyttävät raportointia kolmansille tahoille. Näitä ovat ISO14001 -ympäristöjärjestelmä, Pohjoismainen ympäristömerkki ja WWF:n Green Office -ohjelma. Kolmannet tahot myös tarkistavat ympäristölaskelmiamme.

Tavoitteenamme on, että rehellisyys, läpinäkyvyys ja luotettavuus toteutuvat myös yhteistyössä sidosryhmiemme kanssa. Edellytämme yhteistyökumppaneilta vastuullisuutta omassa liiketoiminnassaan.

Rikkomusten raportointi

Nordic Morningin jokaisella työntekijällä on mahdollisuus tuoda esiin epäilyksensä rikkomuksista omassa työyhteisössään, kuten esimerkiksi epärehellisestä tai epäeettisestä toiminnasta tai lain rikkomisesta ilman pelkoa syrjinnästä tai kiusaamisesta.

Nordic Morning -konsernin yhtiöissä rikkomusasioita voidaan käsitellä joko yhteistyötoimikunnissa, joissa jokaista henkilöstöryhmää edustaa ryhmän keskuudestaan valitsema luottamushenkilö tai muissa työnantajan ja työntekijän säännöllisissä kokouksissa. Jokainen voi kertoa rikkomuksista myös konsernin toimitusjohtajalle.

Raportointi

Nordic Morningin yritysvastuuraportti koskee tilikautta 1.1.–31.12.2015 ja käsittää emoyhtiö Nordic Morning Oyj:n ja sen täysin omistamat tytäryhtiöt.

Nordic Morningin osakkuusyhtiöt ovat mukana konsernitilinpäätöksessä, mutta Nordic Morning ei johda niiden yritysvastuuta.

Raportoimme yritysvastuusta vuosittain vuosikertomuksessa. Edellinen yritysvastuuraportti julkaistiin helmikuussa 2015. Raportointi perustuu alunperin vuonna 2010 laadittuun yritysvastuuohjelmaan, jossa on otettu huomioon liiketoimintamme taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristövaikutukset sekä raportista kiinnostuneet sidosryhmät. Yritysvastuuohjelmaa päivitetään tarpeen mukaan vuosittain.

Nordic Morningin yritysvastuuraportointi noudattaa Suomen valtion omistamien listaamattomien yhtiöiden yritysvastuun raportointimallia (Valtioneuvoston periaatepäätös omistajapolitiikasta 3.11.2011, Liite 3) ja kansainvälisen Global Reporting Initiativen (GRI) G4-ohjeiston peruslaajuutta (core).

Taloudellisen vastuun tiedot perustuvat konsernitilinpäätökseen ja kirjanpitoon. Sosiaalisen vastuun tunnusluvut ovat peräisin henkilöstötieto- ja palkanlaskentajärjestelmistä sekä kirjanpidosta. Henkilöstölukujen laskennassa sovelletaan kirjanpitolautakunnan yleisohjetta toimintakertomuksen laatimisesta. Ympäristövastuun luvut ovat peräisin omista järjestelmistä. 

Raporttia ei ole varmennettu. Olemme itse arvioineet, että raportointi vastaa GRI:n G4-ohjeiston peruslaajuutta.

Tämän vuosiraportin Strategia, Liiketoiminta ja Talousinfo -osioissa on tietoa konsernin taloudesta, organisaatiosta, omistuksesta, hallinnoinnista ja yhtiöistä sekä vuoden 2015 aikana tapahtuneista muutoksista.

GRI-vertailu »

 

Lisätietoa:

Annika Linna
VP, viestintä ja yritysvastuu
annika.linna@nordicmorning.com
puh. 020 450 2600

 

Arvomme

Uudistaminen

Olemme innovatiivisia viestinnän edelläkävijöitä.

Kunnioitus

Edistämme tasa-arvoa, avoimuutta ja rehellisyyttä.

Vastuullisuus

Tavoittelemme hyvää tulosta läpinäkyvästi ja eettisesti kestävällä tavalla.

Toimintatapamme

Intohimo menestyä

Meillä on myönteinen asenne sujuvaa työskentelyä ja tavoitteiden saavuttamista kohtaan. Kehitämme asioita oma-aloitteisesti.

Avoimuus ja asioiden jakaminen

Haluamme ymmärtää muita, tehdä yhteistyötä ja olla osa tiimiä.

Innostus oppia ja kehittää uutta

Olemme uteliaita. Haluamme oppia tuntemaan asiat, ihmiset ja haasteet paremmin. Haluamme myös kysyä, kyseenalaistaa ja haastaa nykyisiä toimintatapoja sekä olla avoimia uusille toimintatavoille.

Asiakkaiden menestyksen edistäminen

Haluamme palvella asiakkaita ja muita sidosryhmiä, ja täyttää heidän tarpeensa. Keskitämme omat voimavaramme asiakkaiden tarpeiden ymmärtämiseen ja täyttämiseen.

Eettiset toimintaohjeet

Arvoihimme perustuvat eettiset toimintaohjeet neuvovat, miten meidän tulee toimia suhteessa työtovereihimme, asiakkaisiimme, yhteistyökumppaneihimme ja muihin sidosryhmiimme.

Eettiset toimintaohjeet auttavat meitä menestymään liiketoiminnassa ja viihtymään työssämme.

Tutustu Nordic Morningin eettisiin toimintaohjeisiin »

Liiketoiminta-alueet

Näkyvyyttä brändille

Visibility & Service Design -liiketoiminta-alueeseen kuuluvat Klikkicom Oy ja Ottoboni Finland Oy Suomessa, Klikki AB ja Ottoboni Sweden AB Ruotsissa.

Ottoboni on erikoistunut business- ja palvelumuotoiluun. Klikki on erikoistunut mediaoptimointiin.

Liiketoiminta-alueet »

Sisältö brändin ytimessä

Content -liiketoiminta-alueeseen kuuluvat Edita Publishing Oy ja Sitrus Agency Oy Suomessa, Sitrus Agency AB ja Mods Graphic Studio AB Ruotsissa ja Sitrus Ukraine LLC Ukrainassa.

Sitrus on erikoistunut strategiseen sisältöön ja sisältömarkkinointiin, Mods on erikoistunut kuvankäsittelyyn ja Edita Publishing on erikoistunut tietopalveluihin, asiantuntijasisältöihin ja oppimisratkaisuihin.

Liiketoiminta-alueet »

Uskollisempia asiakkaita

Campaigns & Dialogue -liiketoiminta-alueeseen kuuluvat Edita Prima Oy ja Seed Digital Media Oy Suomessa sekä Edita Bobergs AB ja osakkuusyhtiö BrandSystems AB Ruotsissa.

Edita Prima ja Edita Bobergs ovat erikoistuneet personoituun printtiin ja Seed on erikoistunut asiakkuusmarkkinointiin.

Liiketoiminta-alueet »