The way forward – creating sucessful customer experiences

 

Toimitusjohtajan katsaus 2015

"Tiivis yhteistyö johtaa innovaatioihin, jotka auttavat asiakkaitamme luomaan onnistuneita palvelukokemuksia omille asiakkailleen."

Timo Lepistö

Timo Lepistö, toimitusjohtaja, Nordic Morning Oyj

Toimitusjohtajan katsaus videolla »


Asiakkaamme kohtaavat asiakkaansa yhä useammin digitaalisessa ympäristössä. Enemmän kuin koskaan aiemmin on ymmärrettävä teknologiaa, dataa ja analytiikkaa, jotta saadaan aikaan onnistuneita asiakaskohtaamisia ja palvelukokemuksia. Tämä haaste on Nordic Morningin tammikuussa 2015 lanseeratun palvelustrategian kiintopiste, jonka ympärille olemme rakentaneet erityisosaamisemme, palvelutarjontamme ja tapamme toimia.

Luomme dataan ja analytiikkaan pohjautuvia innovatiivisia ratkaisuja, joissa yhdistyvät strateginen sisältö, käyttäjäkokemukseen perustuva palvelumuotoilu, optimaalinen näkyvyys ja sitouttava asiakasdialogi.

Vahvuutemme on monipuolinen asiantuntemus ja tiivis sisäinen yhteistyö, minkä ansiosta pystymme pureutumaan asiakkaan haasteisiin laaja-alaisesti. Uudella strategialla on ollut käänteentekevä vaikutus niin Nordic Morningiin kuin asiakkaisiimme.

Kotimarkkinamme Suomi ja Ruotsi kehittyivät eri suuntiin vuonna 2015. Mediainvestoinnit kasvoivat Ruotsissa 1,8 prosenttia*, kun taas Suomessa mediainvestoinnit laskivat 2,1 prosenttia edellisvuoteen verrattuna**.

Kummallakin markkinalla investoitiin eniten internetiin, mobiili-, netti-tv- ja hakupalvelut kärkenä. Asiakkaiden tarpeet kohdistuivat yhä vahvemmin uuteen teknologiaan, dataan, analytiikkaan ja strategisiin palveluihin, jotka auttavat toimimaan tehokkaasti muuttuvassa digitaalisessa ympäristössä.

Konsernin liikevaihto oli 104,9 (106,6) milj. euroa, josta 39 prosenttia (42) tuli Suomesta ja 61 prosenttia (58) Ruotsista ja muista Pohjoismaista. Liikevaihtoa pienensivät painotuotteiden kysynnän väheneminen, Content -liiketoiminta-alueen liikevaihdon supistuminen ja Ruotsin kruunun kurssin lasku.

Konsernin tulos oli -0,2 (3,4) milj. euroa. Tulokseen sisältyi edellisvuotta merkittävästi vähemmän kertaluonteisia eriä, -0,2 (2,4) milj. euroa. Tulos ennen kertaluonteisia eriä oli -0,1 (1,0) milj. euroa. Tulosta heikensivät kannattavuusongelmat Ruotsin arkkipainoliiketoiminnassa.

Konsernin omavaraisuusaste oli erinomainen, 48,6 (51,4) prosenttia ja rahavarat 4,8 (9,3) milj. euroa.

Vahvistimme liiketoimintaa yritysostoilla, uudelleenorganisoinneilla ja tiivistämällä sisäistä yhteistyötä sekä panostamalla osaamisen kehittämiseen sekä teknologian, datan ja analytiikan hyödyntämiseen palveluratkaisuissa.

Nordic Morningin liiketoiminta organisoitiin 1.1.2015 kolmeen liiketoiminta-alueeseen: Visibility & Service Design, Content ja Campaigns & Dialogue.

Visibility & Service Design -liiketoiminta-alueella tehtiin konsernin merkittävin yritysosto. Arvostetun ruotsalaisen, business- ja palvelumuotoiluun erikoistuneen Ottobonin hankinta maaliskuussa vahvisti huomattavasti konsernin digitaalista palvelutarjontaa. Syyskuussa perustimme Ottobonin myös Suomeen yhdistämällä silloin vastikään hankitun Alkuvoiman ja Suomen Citatin.

Mediaoptimointiin erikoistuneessa Klikissä panostettiin asiakkaiden strategisen näkyvyyden kehittämiseen dataan ja analytiikkaan perustuvan tiedon avulla.

Content -liiketoiminta-alueella tarve vahvistaa sisältöstrategiaosaamista johti Sitruksen perustamiseen syyskuussa. Ruotsissa tämä uudenajan sisältöyhtiö luotiin yhdistämällä JG Communication ja Citat. Sitrus on erikoistunut sisältöekosysteemien rakentamiseen ja sosiaaliseen mediaan. Suomessa Sitrukseen keskitettiin vastaava sisältöosaaminen Edita Publishingista ja entisestä Citatista.

Edita Publishingin ydinosaamista ovat oppimis-, koulutus- ja tietopalvelut. Opetusalan koulutuskeskus Educode fuusioitiin Edita Publishingiin, ja Educodesta tuli yhtiön koulutusbrändi. Vuonna 2015 Edita Publishingissa panostettiin erityisesti digitaalisten oppimisratkaisujen kehittämiseen.

Campaigns & Dialogue -liiketoiminta-alueella perinteisen painamisen osuus pieneni yhä, kun taas monikanavaisten ja vaihtuvaan tietoon perustuvien palvelujen liikevaihto lähes kaksinkertaistui. Liiketoiminta-alueen kehittämisen painopiste täsmentyi kohdennetun, automatisoidun viestinnän tuotantoon Edita Primassa ja Edita Bobergsissä sekä asiakaslojaliteettia vahvistaviin ratkaisuihin Seedissä.

Konsernin myyntiyhteistyö kehittyi harppauksin. Perustimme alkuvuonna Ruotsiin ja Suomeen paikalliset myyntitiimit, jotka yhdessä muodostavat Nordic Morningin pohjoismaisen myyntitiimin. Myynnin kehityksen tueksi aloitimme Sales Lab -koulutusohjelman.

Organisaatioiden tarve monipuoliseen asiantuntemukseen ongelmien ratkaisemisessa näkyy konsernin yhteisten asiakasprojektien räjähdysmäisenä kasvuna vuonna 2015. Lähtökohtana näissä projekteissa on dataan ja analytiikkaan perustuva näkemys toimintaympäristöstä ja ratkaisuista.

Arvot, uudistaminen, kunnioitus ja vastuullisuus ovat ankkurimme voimakkaassa sisäisessä ja toimintaympäristön muutoksessa. Arvot ja eettiset periaatteemme ohjaavat meitä työssä ja suhteessa sidosryhmiin. Edellytämme myös kumppaneiltamme niiden mukaista toimintaa.

Konsernissa useat hyväntekeväisyyshankkeet saavat alkunsa työntekijöiden aloitteesta. Nordic Morning tukee nuorten syrjäytymistä ehkäisevää toimintaa. Vuonna 2015 myönsimme tukea mm. Nuorten Akatemian viestintäaiheisille ryhmätyöprojekteille. Tuimme myös John Nurmisen Säätiön työtä Itämeren hyväksi.

Panostamme hyvään johtajuuteen sekä parhaiden, konsernin arvot jakavien työntekijöiden houkuttelemiseen ja sitouttamiseen. Arvojemme ansioista olemme saaneet konserniin sellaisia yrityksiä ja ihmisiä, jotka tuovat mukanaan laaja-alaista näkemystä ja osaamista sekä innostavaa yhdessä tekemisen asennetta.

Konsernin toimistoista Green Office -järjestelmän piirissä ovat Helsingin ja Tukholman pääkonttorit sekä Edita Publishingin, Klikkicomin ja Ottoboni Finlandin Helsingin toimistot. Konsernin tuotantolaitokset Helsingissä ja Falunissa ovat ISO1400-sertifioituja, joutsenmerkittyjä ja ilmastoneutraaleja, ja niillä on paperin alkuperämerkkien käyttöoikeus.

Tuemme, innostamme ja autamme työntekijöitä onnistumaan työssään. HR-strategiamme kulmakivet ovat oppiminen ja kehittyminen, johtaminen sekä innostuksen kulttuuri.

Järjestimme vuoden aikana lukuisia koulutuksia ja valmennuksia työntekijöille ja johdolle. Nordic Bond 002 -ohjelma päättyi keväällä liiketoimintaideoiden Shark Tank -päivään ja jatkui syksyllä mentorointi-vaiheella.

Keväällä lanseerasimme yhteenkuuluvuutta ja yhteistyötä rakentavan sosiaalisen HEIMO-pelin, joka voitti konsernin sisäisen Innovation Awards -kilpailun ja pääsi European Digital Communication Awards’n shortlistalle.

Olimme mukana viestinnän alan tapahtumissa kumppanina ja osanottajina. Kumppanuus digialan tapahtumassa SIMEssä lisäsi Nordic Morningin tunnettuutta Ruotsin markkinoilla asiakkaiden strategisena neuvonantajana. Palvelutarjontamme oli vahvasti esillä myös Markkinointiviestinnän viikolla Helsingissä.

Vuonna 2016 olemme Nordic Business Forumin kumppani ja toteutamme useita teemaan liittyviä tapahtumia asiakkaillemme pitkin vuotta.

Vuonna 2016 jatkamme sisäisen yhteistyön tiivistämistä ja palvelutarjonnan kehittämistä asiakkaiden tarpeiden mukaan. Datan, analytiikan ja teknologian hyödyntämisen merkitys viestinnässä ja markkinoinnissa vahvistuu entisestään lähivuosien aikana. Tämä trendi tulee muuttamaan asiakkaidemme tarpeita ja vaikuttaa suuresti siihen, miten kehitämme Nordic Morningia tulevaisuudessa.

*IRM (Institutet för Reklam- och Mediestatistik), Reviderad reklam- och medieprognos 2015-2016, 8.12.2015.
**Mainonnan neuvottelukunta, TNS Gallup, Mainonnan määrä 2015, 26.01.2016.

Nordic Morning tilinpäätöstiedote 2015 (PDF)

 

Konsernin strategia ja palvelut

Nordic Morning lyhyesti

Nordic Morning on Pohjoismaiden johtava viestintäkonserni

Autamme asiakkaitamme menestymään digitaalisessa maailmassa luomalla dataan ja analytiikkaan pohjautuvia innovatiivisia ratkaisuja, joissa yhdistyvät strateginen sisältö, palvelumuotoilu, optimaalinen näkyvyys ja asiakasdialogi.

Vahvuutemme on monipuolinen asiantuntemus ja tiivis sisäinen yhteistyö, minkä ansiosta pystymme pureutumaan asiakkaidemme haasteisiin laaja-alaisesti.

Nordic Morningissa työskentelee 800 viestinnän ammattilaista Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa, Ukrainassa ja Intiassa. Olemme olleet viestinnän edelläkävijöitä jo lähes 160 vuotta.

Nordic Morningin muodostavat emoyhtiö Nordic Morning Oyj sekä kuusi suomalaista ja kuusi ruotsalaista viestinnän eri osa-alueilla toimivaa tytäryhtiötä. Nordic Morning on lisäksi osakkaana kahdessa ruotsalaisyhtiössä.

Konsernissa on kolme liiketoiminta-aluetta: Visibility & Service Design, Content ja Campaigns & Dialogue.

Kullakin konserniyhtiöllä on erityinen markkina-asema ja palvelutarjonta. Yhdessä ne muodostavat vahvasti synergisen viestintäpalvelujen kokonaisuuden, joka kattaa asiakkaidemme keskeiset viestinnän tarpeet.

Emoyhtiön rooli suhteessa tytäryhtiöihinsä on olla aktiivinen ja innovatiivinen liiketoiminnan kehittäjä sekä tarjota hyvä, edelläkävijyyteen kannustava koti strategisesti mielenkiintoiselle liiketoiminnalle ja osaamiselle.

Nordic Morningin liiketoiminta on muuttunut voimakkaasti viime vuosikymmenen aikana. Toimintaa on kehitetty mukaillen murrosta, jossa viestinnän painopiste on siirtynyt perinteisistä painotuotteista digitaalisiin kanaviin.

Samalla kun on luovuttu kannattavuudeltaan heikkenevistä liiketoiminnoista ja palveluista, konserniin on hankittu uusia yhtiöitä ja osaamista, ja jokaista konserniyhtiötä on kehitetty oman alansa edelläkävijäksi.

Nordic Morning jatkaa strategiansa mukaisesti asemansa vahvistamista monipuolisena viestintäpalvelujen tarjoajana Pohjoismaissa.

Yhtiöt

Emoyhtiö Nordic Morning Oyj

Nordic Morning AB

Visibility & Service Design
Klikki AB ja Ottoboni Sweden AB Ruotsissa sekä Klikkicom Oy ja Ottoboni Finland Oy Suomessa.

Content
Sitrus Agency AB ja Mods Graphic Studio AB Ruotsissa; Sitrus Agency Oy ja Edita Publishing Oy Suomessa sekä Sitrus Ukraina LLC Ukrainassa.

Campaigns & Dialogue
Edita Prima Oy ja Seed Digital Media Oy Suomessa; Edita Bobergs AB sekä osakkuusyhtiöt BrandSystems AB ja Edita Bobergs Förvaltings AB Ruotsissa.

Arvomme

Uudistaminen

Olemme innovatiivisia viestinnän edelläkävijöitä.

Kunnioitus

Edistämme tasa-arvoa, avoimuutta ja rehellisyyttä.

Vastuullisuus

Tavoittelemme hyvää tulosta läpinäkyvästi ja eettisesti kestävällä tavalla.

Toimintatapamme

Intohimo menestyä

Meillä on myönteinen asenne sujuvaa työskentelyä ja tavoitteiden saavuttamista kohtaan. Kehitämme asioita oma-aloitteisesti.

Avoimuus ja asioiden jakaminen

Haluamme ymmärtää muita, tehdä yhteistyötä ja olla osa tiimiä.

Innostus oppia ja kehittää uutta

Olemme uteliaita. Haluamme oppia tuntemaan asiat, ihmiset ja haasteet paremmin. Haluamme myös kysyä, kyseenalaistaa ja haastaa nykyisiä toimintatapoja sekä olla avoimia uusille toimintatavoille.

Asiakkaiden menestyksen edistäminen

Haluamme palvella asiakkaita ja muita sidosryhmiä, ja täyttää heidän tarpeensa. Keskitämme omat voimavaramme asiakkaiden tarpeiden ymmärtämiseen ja täyttämiseen.

Eettiset toimintaohjeet

Arvoihimme perustuvat eettiset toimintaohjeet neuvovat, miten meidän tulee toimia suhteessa työtovereihimme, asiakkaisiimme, yhteistyökumppaneihimme ja muihin sidosryhmiimme.

Eettiset toimintaohjeet auttavat meitä menestymään liiketoiminnassa ja viihtymään työssämme.

Tutustu Nordic Morningin eettisiin toimintaohjeisiin »

MONIPUOLISIA VIESTINNÄN PALVELUITA

Digitaalisia keinoja hyvään palveluun

Seed Digital Media auttaa tavoittamaan kuluttajat oikeassa paikassa.

Lue lisää »

Oma arkisto auttaa

Edita Publishingin sähköisen arkistoinnin palvelut auttavat asiakkaita käyttämään arkistoituja tietoja tehokkaasti jokapäiväisen työn tukena.

Lue lisää »

Menestystä onnistuneella asiakaskokemuksella

Palvelumuotoilun avulla kehitetty asiakaskokemus auttaa yrityksiä voittamaan kilpailijat digitaalisessa toimintaympäristössä.

Lue lisää »

Asiakasymmärrys vauhdittaa liiketoimintaa

Asiakkaan käyttäytymisen ja ostoprosessien syvällinen tuntemus auttaa mukauttamaan omaa mediaa, parantamaan verkkomainontaa ja kehittämään verkkosivustoa.

Lue lisää »

Liiketoiminta-alueet

Näkyvyyttä brändille

Visibility & Service Design -liiketoiminta-alueeseen kuuluvat Klikkicom Oy ja Ottoboni Finland Oy Suomessa, Klikki AB ja Ottoboni Sweden AB Ruotsissa.

Ottoboni on erikoistunut business- ja palvelumuotoiluun. Klikki on erikoistunut mediaoptimointiin.

Liiketoiminta-alueet »

Sisältö brändin ytimessä

Content -liiketoiminta-alueeseen kuuluvat Edita Publishing Oy ja Sitrus Agency Oy Suomessa, Sitrus Agency AB ja Mods Graphic Studio AB Ruotsissa ja Sitrus Ukraine LLC Ukrainassa.

Sitrus on erikoistunut strategiseen sisältöön ja sisältömarkkinointiin, Mods on erikoistunut kuvankäsittelyyn ja Edita Publishing on erikoistunut tietopalveluihin, asiantuntijasisältöihin ja oppimisratkaisuihin.

Liiketoiminta-alueet »

Uskollisempia asiakkaita

Campaigns & Dialogue -liiketoiminta-alueeseen kuuluvat Edita Prima Oy ja Seed Digital Media Oy Suomessa sekä Edita Bobergs AB ja osakkuusyhtiö BrandSystems AB Ruotsissa.

Edita Prima ja Edita Bobergs ovat erikoistuneet personoituun printtiin ja Seed on erikoistunut asiakkuusmarkkinointiin.

Liiketoiminta-alueet »